เงื่อนไขและหลักการการใช้บริการ
 

1. ผู้สมัคร / ร้านค้าสมาชิกต้องมีเว็บไซต์ของตนเองพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว และพร้อมเชื่อมต่อกับระบบ WEBPAKPAY โดยชื่อผู้จดทะเบียนเจ้าของเว็บไซต์ ( Website Owner ) จะต้องเป็นชื่อของ
ผู้สมัคร / ร้านค้าสมาชิก ( กรณีผู้สมัคร/ร้านค้าสมาชิกเป็นบุคคลธรรมดาชื่อผู้จดทะเบียนเจ้าของเว็บไซต์ต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้สมัครซึ่งเป็นเจ้าของร้านค้าสมาชิกเท่านั้น ) หรือเป็นชื่อ กรรมการผู้จัดการ / หุ้นส่วนผู้จัดการที่มีอำนาจ
ลงนามตามหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ ผู้สมัคร / ร้านค้าสมาชิก กรณีผู้สมัครเป็น บริษัท / ห้างหุ้นส่วน
2. ผู้สมัคร / ร้านค้าสมาชิกต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย และขอรับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของตนด้วยตนเอง ตัวอย่าง เช่น ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการเสนอขายสินค้า และโฆษณา การมีใบอนุญาตนำเที่ยว
3. ผู้สมัคร / ร้านค้าสมาชิก ต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกข้อ และจัดเตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วนพร้อมเซ็นชื่อ และประทับตราสำคัญของ บริษัท / ห้างหุ้นส่วน ทุกฉบับ หากบริษัทฯ และธนาคารได้รับข้อมูล และเอกสารต่างๆ ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ บริษัทฯ และธนาคาร จะไม่ทำการพิจารณาอนุมัติการใช้บริการ
4. ในการอนุมัติการเป็นร้านค้าสมาชิก WEBPAKPAY บริษัทฯ สงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียว ในการเป็นผู้พิจารณาชี้ขาดคุณสมบัติผู้สมัคร และกิจกรรมของร้านค้าสมาชิก และบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะระงับบริการ WEBPAKPAY และ / หรือ บอกเลิกสัญญา และ / หรือ ปิดเว็บไซต์ ( กรณีเป็นบริการร่วมกับ Web Hosting ของบริษัทฯ ) โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า และโดยไม่มีการคืนค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้น ถ้ากิจกรรมของร้านค้าสมาชิก มีลักษณะที่ขัดต่อเงื่อนไข การเป็นร้านค้าสมาชิก WEBPAKPAY อนึ่ง การที่บริษัทฯ เปิดให้ ผู้สมัคร / ร้านค้า ฃสมาชิก ได้ใช้บริการ WEBPAKPAY ไม่ว่าโดยการเข้าใจผิด หรือโดยการประมาทเลินเล่อ หรือโดยสาเหตุใดก็ตาม ไม่ถือเป็นการตัดสิทธิ์บริษัทฯ

ในการใช้สิทธิระงับบริการ WEBPAKPAY และ / หรือ บอกเลิกสัญญา และ / หรือ ปิดเว็บไซต์ตามข้อนี้

5. สัญญาฉบับนี้ถือเป็นเป็นสาระสำคัญของสัญญาบริการ WEBPAKPAY ผู้สมัคร / ร้านค้าสมาชิก ตกลงว่าจะไม่ทำกิจกรรมต้องห้ามโดยเด็ดขาด หากพบว่า ผู้สมัคร / ร้านค้าสมาชิก ฝ่าฝืนสัญญาฉบับนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ยกเลิกสัญญา และ / หรือ ระงับการให้บริการได้ทันทีโดยมิต้องแจ้ง หรือบอกกล่าวล่วงหน้า